Help
Help
Enter your Help search terms (Example: “contact seller”)  Search Help PagesTips
Enter a Help topic here

Notis Privasi Pengguna

eBay adalah komited terhadap privasi anda. Notis privasi ini menerangkan pengumpulan, penggunaan, penzahiran, pengekalan dan perlindungan maklumat peribadi anda.


Skop

Notis privasi ini terpakai kepada mana-mana laman web, aplikasi, perkhidmatan, atau perantieBay (secara kolektif, "Perkhidmatan") di mana notis privasi ini dirujuk, tanpa mengira bagaimana anda mengakses atau menggunakannya, termasuk melalui peranti mudah alih.

Ketahui lebih lanjut. 
 


Maklumat Peribadi yang Kami Kumpul

Apakah itu Maklumat Peribadi?

Maklumat Peribadi adalah maklumat yang berkaitan dengan orang sebenar yang dikenal pasti ataupun boleh dikenal pasti. Orang sebenar yang boleh dikenal pasti adalah seorang yang dapat dikenal pasti, secara langsung atau tidak langsung, dengan merujuk kepada unsur pengecam seperti nama,  nombor pengenalan, data lokasi, pengecam dalam talian, atau kepada satu atau lebih faktor khusus kepada identiti fizikal, fisiologi, genetik, mental, ekonomi, budaya atau sosial orang sebenar tersebut.

Kami tidak mempertimbangkan maklumat peribadi untuk merangkumi maklumat yang telah dibuat secara anonim atau diagregatkan supaya ia tidak boleh digunakan untuk mengenal pasti individu tertentu, sama ada dalam gabungan dengan maklumat lain atau sebaliknya.

Kami mengumpul maklumat peribadi daripada anda apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami.

Ketahui lebih lanjut. 
 


Bagaimana kami menggunakan Maklumat Peribadi anda?

Kami menggunakan maklumat peribadi yang kami kumpulkan untuk  menyediakan dan meningkatkan Perkhidmatan kami, untuk menyediakan anda dengan pengalaman peribadi di laman web kami untuk menghubungi anda tentang akaun anda dan Perkhidmatan kami, untuk menyediakan perkhidmatan pelanggan dengan pengiklanan dan pemasaran peribadi, dan untuk mengesan, mencegah, mengurangkan dan menyiasat aktiviti penipuan atau menyalahi undang-undang.

Ketahui lebih lanjut.
 


Pilihan-pilihan anda mengenai cara kami menggunakan maklumat peribadi anda

Anda mempunyai pilihan mengenai cara kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk berkomunikas dengan anda, untuk menghantar maklumat pemasaran kepada anda, cara kami menyediakan anda dengan pengiklanan yang disesuaikan dan relevan, dan sama ada anda mahu kekal didaftar masuk ke dalam akaun anda.

Ketahui lebih lanjut.
 


Cara-cara anda boleh mengakses, mengawal dan membetulkan maklumat peribadi anda

Kami menghormati hak anda untuk mangakses, membetul, meminta pemadaman atau meminta sekatan penggunaan kami berkenaan dengan maklumat peribadi anda seperti yang diperlukan oleh undang-undang yang berkaitan. Kami juga mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahawa maklumat peribadi yang kami kumpul adalah tepat dan terkini.

 • Anda mempunyai hak untuk mengetahui maklumat peribadi apa yang kami menyelenggara berkenaan dengan anda

 • Kami akan memberikan anda dengan salinan maklumat peribadi anda dalam format yang berstruktur, biasanya digunakan dan boleh dibaca melalui mesin atas permintaan anda.

 • Jika maklumat peribadi anda salah atau tidak lengkap, anda berhak untuk meminta kami untuk mengemaskinikannya.

 • Anda mempunyai hak untuk membantah terhadap pemprosesan kami bagi maklumat peribadi anda

 • Anda juga boleh meminta kami untuk memadam atau menyekat bagaimana kami menggunakan maklumat peribadi anda, tetapi hak ini ditentukan oleh undang-undang yang berkenaan dan boleh menjejas akses anda terhadap beberapa Perkhidmatan kami.


Ketahui lebih lanjut.


Cara kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda

Kami mungkin menzahirkan maklumat peribadi anda kepada ahli-ahli keluarga korporat eBay Inc. atau kepada pihak ketiga. Penzahiran ini mungkin dikehendaki untuk kami menyediakan dan memberikan anda akses kepada Perkhidmatan kami, mematuhi undang-undang guaman, untuk menguatkuasakan Perjanjian Pengguna kami, untuk memudahkan aktiviti pemasaran dan pengiklanan kami, atau untuk mencegah, mengesan, mengurangkan, dan menyiasat penipuan atau aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang yang berkaitan dengan Perkhidmatan kami. Kami cuba untuk meminimumkan jumlah maklumat peribadi yang kami zahirkan kepada apa yang berkaitan secara langsung dan diperlukan untuk mencapai tujuan yang dikhususkan. Kami tidak menjual, menyewa, atau sebaliknya menzahirkan maklumat peribadi anda kepada mana-mana pihak ketiga bagi tujuan pemasaran dan pengiklanan mereka tanpa persetujuan anda.

Ketahui lebih lanjut.
 


Berapa lama kami menyimpan maklumat peribadi anda

Kami menyimpan maklumat peribadi anda selama mana yang diperlukan untuk membekalkan Perkhidmatan yang anda minta, atau untuk tujuan penting lain seperti memenuhi kewajipan undang-undang kami, meyelesaikan pertikaian, dan menguatkuasa  dasar kami.

Ketahui lebih lanjut.
 


Kuki & Teknologi-teknologi yang Serupa

Apabila anda melawat atau berinteraksi dengan laman web, perkhidmatan, aplikasi, alat atau mesej kami, kami atau pembekal perkhidmatan yang diberikuasa oleh kami boleh menggunakan kuki atau teknologi-teknologi lain yang serupa untuk membantu membekalkan anda dengan pengalaman yang lebih baik, lebih cepat dan selamat, dan bagi tujuan pengiklanan dan pemasaran. Anda boleh membaca Notis Kuki Pengguna yang penuh untuk mendapatkan maklumat yang lanjut.


Cara kami melindungi Maklumat Peribadi anda

Kami melindungi maklumat peribadi anda dengan menggunakan langkah-langkah keselamatan teknikal dan pentadbiran untuk mengurangkan risiko kehilangan, salahguna, akses yang tidak dibenarkan, penzahiran dan pengubahan. Antara perlindungan yang kami gunakan adalah firewall dan penyulitan data, kawalan akses fizikal ke pusat-pusat data kami, dan kawalan kebenaran akses maklumat. Untuk mendapatkan maklumat lanjut untuk memastikan keselamatan semasa membeli dan menjual dalam talian, atau untuk melaporkan isu dengan akaun anda, sila lawat Pusat Keselamatan kami.


Piawaian Provasi Global

Kami telah menubuhkan satu set piawaian privasi global bagi semua syarikat-syarikat eBay Inc. yang dikenali sebagai Peraturan-peraturan Korporat Mengikat (Binding Corporate Rules) (BCRs). Ini adalah komitment kami untuk melindungi maklumat peribadi anda dan menghormati kewajipan-kewajipan privasi kami dalam keluarga korporat eBay Inc. kami. Maklumat lanjut tentang BCRs kami dan piawaian privasi global kami boleh didapati di Pusat Privasi eBay kami.


Pengawal-pengawal Data dan Pegawai-pegawai Perlindungan Data

Ketahui dengan lebih lanjut siapa pengawal data anda, dan adalah bertanggungjawab untuk pengumpulan, penggunaan, penzahiran, pengekalan dan perlindungan maklumat peribadi anda menurut piawaian privasi global kami, serta undang-undang negara yang berkenaan.

Ketahui lebih lanjut.
 


Maklumat Privasi penting Lain

Bahagian ini menerangkan beberapa maklumat privasi tambahan berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan kami yang mungkin penting kepada anda.

Ketahui lebih lanjut.
 


Hubungi Kami

Jika anda mempunyai soalan atau aduan mengenai Notis Privasi ini, piawaian privasi global kami, atau amalan pengendalian maklumat kami, anda boleh menghubungi Pejabat Privasi Global secara bertulis dengan menghantar surat ke: eBay Inc, Attn: Legal - Global Privacy Office, 2065 Hamilton Avenue, San Jose, California 95125, USA.

Anda juga boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai cara untuk menghubungi kami dan pegawai perlindungan data kami di kami Pusat Privasi eBay.

Hak anda untuk memfailkan aduan kepada pihak berkuasa penyeliaan perlindungan data kekal tidak terjejas.

 

Skop

Notis privasi ini terpakai dalam mana-mana laman web, aplikasi, perkhidmatan, atau peranti eBay (secara kolektif, "Perkhidmatan")  di mana notis privasi ini dirujuk, tidak kira bagaimana anda mengakses atau menggunakannya, termasuk melalui peranti mudah alih.

Notis privasi ini juga terpakai kepada perkhidmatan yang diberikan oleh eBay melalui mana-mana laman web, aplikasi, perkhidmatan, atau peranti seseorang rakan kongsi eBay di mana notis tersebut dirujuk dan di mana senarai-senarai anda dan kandungan mereka telah diterbitkan atau diiklankan menurut terma-terma yang terkandung dalam notis privasi ini.

Kami boleh meminda notis privasi ini pada bila-bila masa dengan memaparkan versi terpinda pada laman web ini termasuk tarikh kuatkuasa versi terpinda tersebut. Kami akan mengumumkan sebarang perubahan ketara kepada notis privasi ini melalui Pusat Mesej eBay dan/atau melalui e-mel.

 

Maklumat Peribadi yang Kami Kumpul

Kami mengumpul maklumat peribadi daripada anda dan mana-mana peranti (termasuklah peranti mudah alih) yang anda gunakan apabila anda: menggunakan Perkhidmatan kami, mendaftar untuk suatu akaun dengan kami, membekalkan kami dengan maklumat pada suatu  borang web,  mengemaskini atau menambah maklumat kepada akaun anda, menyertai papan suatu perbualan perbincangan papan komuniti,  atau apabila anda berhubung dengan kami.

Beberapa maklumat peribadi ini, seperti cara untuk mengenal pasti anda, adalah diperlukan untuk memasuki Perjanjian Pengguna kami. Pemberian semua maklumat peribadi yang lain adalah secara sukarela, tetapi mungkin diperlukan untuk menggunakan Perkhidmatan kami, seperti maklumat pembidaan, pembelian atau penjualan yang diperlukan untuk membuat menyempurnakan suatu transaksi.

Kami juga boleh mengumpul maklumat peribadi dari sumber lain, seperti yang dijelaskan di bawah:

Maklumat Peribada yang anda berikan kepada kami semasa menggunakan Perkhidmatan kami atau semasa mendaftar untuk akaun dengan kami

 • Mengenal pasti maklumat seperti nama, alamat, nombor telefon, atau alamat e-mel anda apabila anda mendafter untak akaun dengan kami.

 • Maklumat pembidaan, pembelian, atau penjualan yang anda berikan semasa transaksi, atau kandungan berdasarkan urus niaga lain yang anda jana atau yang berkenaan dengan akaun anda akibat daripada urus niaga yang anda terlibat

 • Kandungan lain yang anda jana, atau yang berkenaan dengan akaun anda (seperti menambah barangan ke bakul anda, menambah barangan ke Senarai 'Watch List' anda, mewujudkan koleksi, dan mengikut koleksi dan penjual lain)

 • Maklumat kewangan (seperti kad kredit atau nombor akaun bank) berkaitan dengan urus niaga

 • Bayaran pos, bil dan maklumat lain yang digunakan untuk membeli atau mengepos barangan, dan juga, di mana perkhidmatan pos disediakan melalui salah satu program kami, maklumat yang dikehendaki untuk pelepasan kastam (seperti Cukai ID atau nombor pengenalan lain) dan maklumat pos yang berkaitan (seperti nombor pengesanan dan pengesanan terkini).

 • Dalam sesetengah keadaan, apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami, anda boleh memperuntukkan umur, jantina, minat dan kegemaran

 • Anda juga boleh memberikan kepada kami maklumat lain melalui borang web, dengan mengemas kini atau menambah maklumat ke akaun anda, melalui penyertaan anda dalam perbincangan komuniti, perbualan, penyelesaian pertikaian, atau apabila anda jika berhubung dengan kami mengenai Perkhidmatan kami

 • Maklumat tambahan yang dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang negara berkenaan untuk mengumpul dan memproses untuk mengesahkan atau mengenal pasti anda atau untuk mengesahkan maklumat yang kami telah dikumpul

Maklumat Peribadi yang dikumpul oleh kami secara automatik apabila anda menggunakan Perkhidmatan atau mendaftar akaun dengan kami

 • Kami juga mengumpul maklumat mengenai interaksi anda dengan Perkhidmatan kami, pilihan pengiklanan anda, dan komunikasi anda dengan kami. Ini adalah maklumat yang kami terima dari peranti-peranti (termasuk peranti mudah alih) yang anda gunakan apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami. Maklumat ini termasuklah yang berikut: Peranti ID atau pengecam unik, jenis peranti, ID untuk pengiklanan, dan peranti token unik.

 • Maklumat lokasi, termasuk maklumat lokasi daripada peranti mudah alih anda. Perlu diingatkan bahawa kebanyakan peranti mudah alih membolehkan anda untuk mengawal atau mematikan penggunaan perkhidmatan lokasi oleh mana-mana aplikasi pada peranti mudah alih anda dalam menu tetapan peranti

 • Komputer dan maklumat sambungan seperti statistik halaman dilihat, trafik ke dan dari laman web, rujukan URL, data iklan, alamat IP anda, sejarah penyemakan imbas anda, dan maklumat log web anda

Maklumat Peribadi yang kami kumpul menggunakan kuki dan teknologi-teknologi serupa

 • Kami menggunakan kuki, laman beacon, pengenalan diri, dan teknologi serupa untuk mengumpul maklumat mengenai halaman yang anda lihat, pautan yang anda klik, dan tindakan lain yang anda lakukan pada Perkhidmatan kami, dalam kandungan pengiklanan atau e-mel kami

 • Untuk maklumat lebih lanjut berkenaan penggunaan teknologi-teknologi ini dan cara untuk mengawalnya, lihat notis kami pada

  Kuki dan Teknologi-teknologi Serupa.

Maklumat peribadi yang dikumpul dari sumber-sumber lain

 • Kami menambah maklumat peribadi yang kami kumpulkan secara langsung dengan maklumat daripada pihak ketiga dan menambahnya kepada maklumat akaun anda. Sebagai contoh, kami boleh mengumpul dan menggunakan maklumat demografi serta maklumat lain yang boleh didapati secara umum, maklumat kenalan tambahan, maklumat pemeriksaan kredit, dan maklumat dari biro-biro kredit, seperti yang dibenarkan oleh undang-undang negara berkenaan

 • Media Sosial. Kami membenarkan anda berkongsi maklumat dengan laman-laman media sosial, atau menggunakan laman media sosial untuk membuat akaun anda atau untuk menyambung akaun anda dengan laman media sosial masing-masing. Laman-laman media sosial boleh memberi kami akses secara automatik kepada maklumat peribadi tertentu yang disimpan oleh mereka mengenai anda (misalnya, kandungan yang dilihat oleh anda, kandungan yang disukai oleh anda, dan maklumat mengenai iklan yang telah ditunjukkan kepada anda atau yang mungkin telah diklik, dan lain-lain). Jika anda memberikan kami akses kepada mana-mana laman dengan kandungan video, maka anda bersetuju bahawa kami boleh berkongsi tontonan video anda dengan atau mendapatkan maklumat mengenai video yang anda tonton dari laman media sosial pihak ketiga untuk sekurang-kurangnya dua tahun atau sehingga anda menarik balik persetujuan atau penyambungan dengan laman media sosial tersebut. Anda mengawal maklumat peribadi anda yang membolehkan kami akses melalui tetapan privasi di laman web sosial media masing-masing berkenaan dengan anda. Dengan mengaitkan akaun yang diuruskan oleh sebuah laman media sosial dengan akaun anda dan membenarkan kami untuk mendapat akses kepada maklumat tersebut, anda bersetuju bahawa kami boleh mengumpul, menggunakan dan menyimpan maklumat yang disediakan oleh laman-laman media sosial selaras dengan notis privasi ini.   Kami juga boleh menggunakan "plug-in" atau teknologi-teknologi lain daripada pelbagai laman media sosial. Jika anda klik pada suatu pautan yang diperuntukkan melalui suatu "plug-in" laman media sosial, anda secara sukarela mewujudkan suatu hubungan dengan laman media sosial tersebut.

 • Jika anda memberikan kami maklumat peribadi berkenaan orang lain, anda mesti berbuat demikian hanya dengan kebenaran terlebih dahulu dari mereka. Anda perlu memaklumkan kepada mereka bagaimana kami mengumpul, menggunakan, menzahirkan, dan menyimpan maklumat peribadi mereka menurut notis privasi.

 

Bagaimana kami menggunakan Maklumat Peribadi anda?

Kami menggunakan maklumat peribadi yang kami kumpul daripada anda untuk pelbagai tujuan perniagaan lain dan menurut asas undang-undang pemprosesan yang berbeza. Berikut adalah ringkasan tentang bagaimana dan menurut asas undang-undang mana yang kami gunakan maklumat peribadi anda

Kami menggunakan maklumat peribada anda untuk memenuhi perjanjian dengan anda dan membekalkan anda dengan Perkhidmatan kami, mematuhi kewajipan undang-undang kami, melindungi kepentingan anda, atau sepertimana yang diperlukan untuk kebaikan orang ramai. Ini termasuklah:

 • Membekalkan perkhidmatan pemprosesan bayaran dan pengurusan akaun, mengoperasi, mengukur dan mempertingkatkan Perkhidmatan kami, memastikan Perkhidmatan kami selamat, terkawal dan berfungsi, dan menyesuaikan kandungan laman web yang merangkumi item-item dan perkhidmatan-perkhidmatan yang anda mungkin suka secara maklumbalas kepada tindakan yang anda ambil.

 • Untuk menghubungi anda mengenai akaun anda, untuk menyelesaikan masalah dengan akaun anda, untuk menyelesaikan suatu pertikaian, untuk mengutip yuran atau wang yang terhutang atau sebaliknya diperlukan untuk memberikan perkhidmatan pelanggan kepada anda.

  • Semasa menghubungi anda untuk tujuan seperti yang dinyatakan di atas, kami boleh menghubungi anda melalui e-mel, telefon, mesej SMS/teks, pos, dan melalui pemberitahuan "push" mudah alih.

  • Apabila kami menghubungi anda melalui telefon, untuk memastikan kecekapan, kami mungkin menggunakan panggilan autodialed atau yang telah dirakam dan mesej teks seperti yang dinyatakan dalam Perjanjian Pengguna kami dan seperti yang dibenarkan oleh undang-undang berkenaan. Kadar mesej dan data mungkin terpakai.

 • Menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan lain yang diminta oleh anda seperti yang diterangkan semasa kami mengumpul maklumat

 • Kami menggunakan maklumat lokasi untuk menyediakan anda dengan perkhidmatan berasaskan lokasi (seperti pengiklanan, hasil carian, dan kandungan peribada lain).

 • Mencegah, mengesan, mengurangkan, dan menyiasat penipuan, pelanggaran peraturan keselamatan, aktiviti-aktiviti yang berpotensi dilarang atau aktiviti-aktiviti menyalahi undang-undang

 • Menguatkuasakan notis privasi kami, Perjanjian Pengguna atau dasar-dasar lain, dan untuk memantau sekatan atas tawaran untuk membeli atau menjual di luar eBay dan komunikasi ahli-kepada-ahli (member-to-member) untuk pelanggaran dasar-dasar kami atau undang-undang yang berkaitan.

Kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk meneruskan kepentingan sah kami di mana hak dan kebebasan anda tidak melebihi kepentingan ini. Kami telah melaksanakan kawalan-kawalan untuk mengimbangi kepentingan kami dengan hak anda. Ini termasuklah:

 • Mempertingkatkan Perkhdmatan kami, misalnya dengan mengkaji semula maklumat yang berkaitan dengan halaman yang terhenti atau terhempas

  (stalled or crashed pages) yang dialami oleh pengguna yang membolehkan kami mengenal pasti dan membetulkan masalah-masalah dan memberikan anda pengalaman yang lebih baik.

 • Memperibadikan, mengukur dan mempertingkatkan pengiklanan kami berdasarkan pilihan pengiklanan mengikut penyesuaian anda

 • Menghubungi anda, sama ada melalui e-mel atau pos untuk menawarkan anda kupon, diskaun dan promosi khas, meninjau pendapat anda melalui tinjauan atau soal selidik dan memaklumkan anda mengenai Perkhidmatan kami, seperti yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan.

 • Menghubungi anda mengenai perkara dasar-dasar awam, atau peristiwa semasa yang lain, yang berkaitan dengan keupayaan anda untuk menggunakan Perkhidmatan kami. Ini mungkin termasuk suatu jemputan untuk menyertai petisyen, penulisan surat, panggilan ataupun kempen dasar awam yang lain.

 • Menyampaikan pemasaran yang disasarkan, kemas kini perkhidmatan, dan tawaran promosi berdasarkan pilihan komunikasi anda.

 • Mengukur prestasi kempen pemasaran e-mel kami (sebagai contoh, dengan menganalisis kadar buka dan klik ("open and click rates)

 • Mengukur prestasi penjual-penjual (sebagai contoh, dengan menggunakan maklumat penjejakan penghantaran yang dihantarkan atau disediakan oleh penjual atau pembekal penghantaran melalui eBay).

 • Memantau dan mempertingkatkan keselamatan maklumat halaman dan aplikasi mudah alih kami.

Dengan persetujuan anda, kami boleh menggunakan maklumat peribadi untuk:

 • Membekalkan anda dengan pemasaran melalui panggilan telefon, SMS atau teks.

 • Membekalkan anda dengan pemasaran daripada ahli-ahli keluarga corporat eBay Inc lain.

 • Membekalkan anda dengan pemasaran daripada pihak ketiga.

 • Menyesuaikan pengiklanan pihak ketiga yang kamu mungkin melihat pada laman web pihak ketiga.

 • Menggunakan geo-lokasi anda yang tepat untuk membekalkan perkhidmatan berasaskan lokasi.

 • Menggunakan maklumat peribadi anda yang sensif untuk memudahkan transaksi-transaksi dalam kategori-kategori tertentu.

Anda mempunyai hak untuk menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa.

Kami boleh menggunakan teknologi-teknologi yang dianggap membuat keputusan atau pemprofilan secara automatik Kami tidak akan membuat keputusan secara automatik mengenai anda yang boleh menjejaskan anda secara ketara, melainkan jika keputusan sedemikian diperlukan sebagai sebahagian daripada kontrak antara kami dengan anda, kami mempunyai persetujuan anda, atau kami dikehendaki di bawah undang-undang untuk menggunakan teknologi sedemikian.

 

Pilihan-pilihan anda mengenai cara kami menggunakan maklumat peribadi anda

Pilihan Komunikasi

Anda boleh mengawal cara-cara bagaimana kami boleh menghubungi anda tentang akaun anda, dan aktiviti-aktiviti pembelian dan penjualan anda di seksyen Pilihan Komunikasi dalam My eBay. Di sana, anda juga boleh mengawal tetapan pilihan komunikasi ahli-kepada-ahli anda dan memilih surat berita dan promosi yang anda mahu terima.

Pemasaran

Jika anda tidak mahu menerima komunikasi pemasaran dari kami, anda boleh menghentikan langganan di pautan dalam e-mel yang anda terima, menukar Pilihan Komunikasi anda dalam My eBay, atau menandakan pilihan komunikasi anda dengan komunikasi yang terus dari kami atau hubungi kami melalui cara yang dinyatakan di dalam bahagian Hubungi Kami di bawah. Perlu diingat, kami tidak menjual atau menyewa maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga untuk tujuan pemasaran mereka tanpa persetujuan anda yang jelas.

Pengiklanan

Jika anda tidak mahu mengambil bahagian dalam program-program pengiklanan peribadi kami, anda boleh memilih untuk keluar dengan mengikuti arahan yang diberikan dalam iklan tersebut, atau melalui program-program yang dinyatakan dalam Notis Kuki Pengguna kami. Kesan pilih keluar adalah pemberhentian iklan peribadi, tetapi ia masih membolehkan pengumpulan maklumat yang sebaliknya telah dinyatakan di dalam notis privasi ini. Kami tidak membenarkan pihak ketiga untuk mengesan atau mengumpul maklumat peribadi anda di laman web kami untuk tujuan pengiklanan mereka sendiri tanpa persetujuan anda.

Kekal Didaftar Masuk

Apabila anda daftar masuk ke akaun anda mengenai Perkhidmatan kami, kami boleh memberikan anda pilihan untuk kekal didaftar masuk ke akaun anda untuk tempoh masa yang tertentu. Jika anda menggunakan komputer awam atau berkongsi, kami menggalakkan anda tidak memilih untuk kekal didaftar masuk. Anda atau sesiapa pengguna lain komputer/pelayar dimana anda telah daftar masuk akan dapat dilihat dan diakses di kebanyakan tempat di akaun anda dan tindakan tertentu boleh diambil sepanjang masa daftar masuk tanpa pengesahan lanjut. Tindakan-tindakan tertentu dan aktiviti-aktiviti akaun dimana anda atau sesiapa pengguna lain komputer ini/pelayar boleh ambil mungkin termasuk:

 • Membida, membeli atau membuat tawaran pada barangan

 • Menyemak keluar atau menambah barangan ke dalam troli anda

 • Membeli barangan dengan menggunakan PayPal Turbo Checkout (jika diaktifkan di akaun anda)

 • Melihat tajuk aktiviti

 • Melihat halaman My eBay

 • Melihat atau mengedit Senarai 'Watch List'

 • Melihat maklumat pesanan

 • Menghantar mesej ahli-kepada-ahli

 • Menjalankan aktiviti-aktiviti selepas jualan, seperti meninggalkan Maklumbalas, membatalkan pesanan, meminta pemulangan atau mengemukakan tuntutan

Jika anda cuba menukar kata laluan anda, ID Pengguna, mengemas kini sebarang maklumat lain akaun atau cuba aktiviti lain akaun selain daripada yang disenaraikan di atas, anda akan diperlukan untuk memasukkan kata laluan anda.

Biasanya anda boleh mengakhirkan sesi daftar masuk anda sama ada melalui mendaftar keluar dan/atau mengosongkan kuki anda. Jika anda mempunyai tetapan pelayar privasi tertentu yang aktif, sekadar menutup pelayar anda juga mungkin mengakhirkan sesi daftar masuk anda. Jika anda menggunakan komputer umum atau berkongsi anda perlu mendaftar keluar dan / atau mengosongkan kuki anda apabila anda selesai menggunakan Perkhidmatan kami untuk melindungi akaun anda dan maklumat peribadi anda.

 

Cara-cara anda boleh mengakses, mengawal dan membetulkan maklumat peribadi anda

Akses, pembetulan, pemadaman maklumat peribadi anda

Anda boleh melihat, mengkaji semula dan mengubah maklumat peribadi anda dengan mendaftar masuk ke akaun anda. Sila kemas kini maklumat peribadi anda dengan segera jika ada perubahan atau tidak tepat. Perlu ingat bahawa sebaik sahaja anda membuat pos awam, anda mungkin tidak dapat menukar atau memadamkannya

Kami akan menghormati apa-apa hak berkanun yang anda ada untuk mengakses, mengubah suai atau memadam maklumat peribadi anda. Untuk meminta akses dan untuk mengetahui sama ada apa-apa bayaran mungkin dikenakan, jika dibenarkan oleh undang-undang negara berkenaan, sila hubungi kami mengikuti arahan dalam seksyen Hubungi Kami di bawah. Jika anda mempunyai hak berkanun untuk meminta akses atau meminta pengubahsuaian atau pemadaman maklumat peribadi anda, kami masih boleh menahan akses atau tidak membenarkan pengubahan atau pemadaman maklumat peribadi anda dalam beberapa kes mengikut undang-undang negara berkenaan.

Jika anda meminta kami untuk berhenti pemprosesan beberapa atau semua maklumat peribadi anda atau anda menarik balik (di mana yang berkenaan) persetujuan anda untuk kami menggunakan atau menzahirkan maklumat peribadi anda bagi tujuan yang dinyatakan dalam notis privasi ini, kami mungkin tidak dapat memberikan anda semua Perkhidmatan dan sokongan pelanggan yang ditawarkan kepada pengguna kami dan diberikuasa di bawah notis privasi ini dan Perjanjian Pengguna kami.

Atas permintaan anda, kami akan menutup akaun anda dan memadam maklumat peribadi anda daripada dilihat seberapa segera yang secara munasabahnya adalah mungkin, berdasarkan aktiviti akaun anda dan berdasarkan undang-undang negara yang berkenaan.

 

Cara kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda

Kami mungkin menzahirkan maklumat peribadi anda kepada pihak-pihak berikut: bagi tujuan berikut:

Ahli-ahli keluarga korporat eBay Inc, yang mungkin menggunakannya untuk:

 • Menyediakan kandungan dan perkhidmatan bersama (seperti pendaftaran, transaksi, dan sokongan pelanggan)

 • Memberi bantuan untuk mengesan, menyiasat, mengurangkan dan memcegah tindakan yang berpotensi untuk mempunyai unsur penipuan dan menyalahi undang-undang, pelanggaran Perjanjian Pengguna kami, dan pelaggaran keselamatan data

 • Bekalkan anda dengan pengiklanan yang diperibadikan

 • Mempertingkatkan produk, laman, aplikasi, perkhidmatan, alat dan komunikasi pemasaran mereka.

 • Ahli-ahli keluarga korporat eBay Inc akan menggunakan maklumat peribadi anda untuk menghantar komunikasi pemasaran kepada anda hanya jika anda telah bersetuju untuk menerima komunikasi-komunikasi tersebut daripada mereka atau jika sebaliknya dibenarkan oleh undang-undang.

Pembekal Perkhidmatan dan rakan niaga institusi kewangan di berikut:

 • Pembekal perkhidmatan pihak ketiga yang membantu kami untuk menyediakan Perkhidmatan kami, perkhidmatan pemprosesan pembayaran, membantu kami dalam menyediakan pengiklanan yang diperibadikan, membantu kami dengan pencegahan, pengesanan, pengurangan, dan penyiasatan perbuatan haram yang berpotensi, pelanggaran Perjanjian Pengguna, penipuan dan/atau pelanggaran keselamatan, kutipan bil, program sekutu dan ganjaran, kad kredit jenama bersama dan operasi perniagaan lain

 • Pihak ketiga rakan niaga institusi kewangan yang boleh menawarkan produk-produk kewangan kepada anda, untuk mereka menyediakan kandungan dan perkhidmatan (seperti pendaftaran, transaksi dan sokongan pelanggan) bersama. Rakan-rakan niaga institusi kewangan pihak ketiga akan menggunakan maklumat peribadi anda untuk menghantar komunikasi pemasaran kepada anda hanya jika anda telah meminta perkhidmatan mereka.

 • Pembekal penghantaran pihak ketiga (e.g. DHL, UPS, USPS dll) dengan siapa kami berkongsi alamat penghantaran, maklumat hubungan dan maklumat penjejakan penghantaran bagi tujuan memudahkan penghantaran barangan yang dibeli dan komunikasi berkaitan dengan penghantaran yang lain.

 • Pembekal-pembekal laman web, aplikasi, perkhidmatan dan alat pihak ketiga yang kami bekerjasama dengan supaya mereka boleh menerbitkan atau mengiklankan penyenaraian anda dan kandungan mereka di laman web mereka atau dalam aplikasi, perkhidmatan dan alat mereka. Jika kami memindahkan maklumat peribadi bersama dengan kandungan senarai anda kepada pembekal-pembekal pihak ketiga, ini adalah semata-mata berdasarkan suatu perjanjian untuk mengehadkan penggunaan maklumat peribadi tersebut oleh pembekal-pembekal pihak ketiga untuk memproses apa yang diperlukan bagi memenuhi kontrak mereka dengan kami dan mewajibkan pembekal-pembekal pihak ketiga untuk mengambil langkah-langkah keselamatan berhubung dengan data tersebut. Pembekal-pembekal pihak ketiga tidak dibenarkan untuk menjual, menyewa atau dalam apa jua cara memindahkan maklumat peribadi yang dimasukkan dalam penyenaraian anda kepada pihak-pihak ketiga.

Penguatkuasaan undang-undang, prosiding undang-undang, dan sebagaimana yang dibenarkan oleh undang-undang

 • Untuk mematuhi keperluan undang-undang kami, menguatkuasakan Perjanjian Pengguna, menjawab dakwaan bahawa senarai atau kandungan lain melanggar hak-hak orang lain, atau melindungi hak sesiapa, harta, atau keselamatan orang lain.

 • Kepada penguatkuasa undang-undang atau agensi-agensi kerajaan, atau pihak ketiga yang diberi kuasa, sebagai jawapan kepada permintaan yang sah berkaitan dengan suatu penyiasatan jenayah atau aktiviti haram yang dikatakan atau disyaki atau apa-apa aktiviti lain yang boleh menzahirkan kami, anda, atau pengguna-pengguna kami liabiliti undang-undang. Kami hanya akan menzahirkan maklumat yang kami fikirkan berkaitan dengan penyiasatan atau siasatan, seperti nama, bandar, negeri, poskod, nombor telefon, alamat e-mel, sejarah ID pengguna, alamat IP, aduan penipuan, pembidaan dan sejarah penyenaraian.

 • Kepada peserta-peserta Program VeRo eBay seluruh dunia di bawah perjanjian kerahsiaan, kerana kami mengikut budi bicara kami yang disifatkannya perlu atau yang sesuai berkaitan dengan sesuatu penyiasatan penipuan, pelanggaran hak harta intelek, cetak rompak, atau aktiviti menyalahi undang-undang lain. Dalam kejadian itu, kami akan menzahirkan nama, alamat jalan, bandar, negeri, poskod, negara, nombor telefon, alamat e-mel penjual dan nama syarikat kepada peserta Program Vero eBay

 • Kepada agensi-agensi kredit atau biro seperti yang dibenarkan oleh undang-undang negara berkenaan (sebagai contoh, maklumat tentang kelewatan atau keterlepasan pembayaran atau kemungkiran lain dalam akaun anda yang boleh ditunjukkan dalam laporan kredit anda atau fail)

 • Kepada pihak ketiga yang terlibat dalam prosiding undang-undang, jika mereka memberikan kami sepina, perintah mahkamah atau asas undang-undang yang serupa, atau kami percaya sebaliknya dengan niat baik bahawa penzahiran maklumat adalah perlu untuk mengelakkan kecederaan fizikal yang pasti akan berlaku atau kerugian kewangan atau untuk melaporkan aktiviti haram yang disyaki.

Pengguna eBay lain yang dibenarkan oleh anda atau pengunaan Perkhidmatan kami oleh anda.

 • Apabila berurus niaga dengan pengguna lain, pengguna lain boleh meminta dan kami mungkin memberinya dengan maklumat yang diperlukan tentang anda untuk menyelesaikan transaksi tersebut, seperti nama anda, ID akaun,alamat e-mel, butiran perhubungan, penghantaran dan alamat bil, atau maklumat lain daripada anda yang diperlukan untuk menggalakkan kebolehpercayaan dan keselamatan transaksi.

 • Sekiranya suatu transaksi gagal, ditangguhkan, atau kemudiannya tidak disahkan, kami juga boleh membekalkan pengguna lain itu dengan butiran transaksi yang tidak berjaya tersebut.

 • Pengguna lain yang menerima maklumat anda hanya patut menggunakannya untuk tujuan yang berkaitan dengan transaksi itu. Melainkan anda bersetuju untuk menerima pemasaran daripada mereka, mereka tidak sepatutnya menghubungi anda bagi tujuan pemasaran.

 • Menghubungi pengguna dengan mesej yang tidak dikehendaki atau mengancam adalah satu pelanggaran Perjanjian Pengguna kami.

Kami boleh menzahirkan maklumat peribadi anda kepada PayPal Inc dan keluarga korporatnya

 • Untuk mencegah, mengesan, mengurangkan, dan menyiasat perbuatan haram yang berpotensi, penipuan dan/atau pelanggaran keselamatan, dan untuk menilai dan menguruskan risiko, termasuk memberi isyarat kepada anda jika aktiviti penipuan telah dikesan di eBay atau PayPal akaun anda

 • Untuk menyediakan perkhidmatan pelanggan, termasuk untuk membantu perkhidmatan akaun anda atau menyelesaikan pertikaian (contohnya, bil atau pertikaian transaksi)

 • Untuk mempercepatkan pemprosesan kad pembayaran apabila anda membayar dalam Perkhidmatan kami dengan kad pembayaran dan kami menggunakan PayPal untuk memproses bayaran anda

 • Untuk memudahkan penghantaran dan perkhidmatan yang berkaitan pembelian yang dibuat anda dengan menggunakan PayPal

Penukaran Hak Milik

Jika kami bergabung dengan atau diambil alih oleh syarikat lain, kami mungkin berkongsi maklumat dengan mereka mengikut piawaian privasi global kami. Sekiranya keadaan sedemikian berlaku, kami memerlukan entiti gabungan baru mengikuti notis privasi ini berkenaan dengan maklumat peribadi anda. Jika kami berniat untuk mengendalikan maklumat peribadi anda untuk sebarang tujuan yang tidak dirangkumi dalam notis privasi ini, anda akan menerima pemberitahuan awalan tentang pemprosesan maklumat peribadi anda bagi tujuan yang baru itu.

 

Berapa lama kami menyimpan maklumat peribadi anda

Waktu pengekalan khusus kami untuk maklumat peribadi adalah didokumenkan di dalam jadual pengekalan rekod serantau kami. Berapa lama kami mengekalkan maklumat peribadi boleh berbeza dengan ketara berdasarkan konteks Perkhidmatan yang kami berikan dan kewajipan undang-undang kami. Faktor-faktor yang berikut biasanya mempengaruhi tempoh pengekalan:

 • Berapa lama maklumat peribadi adalah diperlukan untuk membekalkan Perkhidmatan kami? Ini termasuk perkara-perkara seperti menyelenggara dan mempertingkatkan prestasi produk kami, memastikan keselamatan sistem kami, dan mengekalkan rekod-rekod peniagaan dan kewangan yang sesuai. Ini adalah peraturan umum yang menetapkan asas bagi kebanyakan tempoh pengekalan data kami.

 • Adakah maklumat peribadi tersebut sensitif? Jika ya, masa pengekalan yang pendek biasanya lebih sesuai.

 • Pernahkah anda memberikan persetujuan untuk tempoh pengekalan yang lebih lama? Jika ya, kami akan mengimpan data tersebut mengikut persetujuan anda.

 • Adakah kami tertakluk kepada kewajipan undang-undang, kontraktual, atau kewajipan serupa untuk mengekalkan maklumat peribadi anda? Contoh-contoh boleh merangkumi undang-undang pengekalan data yang wajib dalam bidangkuasa yang berkenaan, perintah-perintah kerajaan untuk memelihara data yang berkaitan dengan penyiasatan, atau maklumat peribadi yang disimpan untuk tujuan litigasi.

Selepas ia tidak lagi diperlukan oleh kami untuk menyimpan maklumat peribadi anda, kami melupuskannya dengan cara yang selamat mengikut dasar penyimpanan data dan penghapusan kami.

Pengawal-pengawal Data dan Pegawai-pegawai Perlindungan Data 

Jika anda bermastautin di Amerika Syarikat, perjanjian anda adalah dengan eBay Inc., 2065 Hamilton Avenue, San Jose, CA 95125, USA dan, jika anda manggunakan perkhidmatan pembayaran kami, anda juga berkontrak dengan eBay Commerce Inc., 2025 Hamilton Avenue, San Jose, CA 95125, USA, bagi perkhidmatan pembayaran tersebut.

Jika anda bermastautin di luar Amerika Syarikat, perjanjian anda adalah dengan salah satu syarikat eBay antarabangsa di senarai berikut:

 • Jika anda bermastautin di Canada, perjanjian anda adalah dengan eBay Canada Limited, 500 King Street West, Suite 200, Toronto, ON M5V 1L9, Canada;

 • Jika anda bermastautin di negara-negara di dalam Kesatuan Eropah (kecuali United Kingdom), perjanjian anda adalah dengan eBay GmbH, Albert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Kleinmachnow, Germany;

 • Jika anda bermastautin di United Kingdom, perjanjian anda adalah dengan eBay (UK) Limited, 1 More London Place, London, SE1 2AF, United Kingdom;

 • Jika anda bermastautin di India, perjanjian anda adalah dengan eBay Singapore Services Pte Ltd, 10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Financial Centre, Singapore 049315;

 • Jika anda bermastautin di mana-mana negara yang lain, perjanjian anda adalah dengan eBay Marketplaces GmbH, Helvetiastrasse 15/17, 3005 Bern, Switzerland.

 • Jika anda menggunakan perkhidmatan Jaminan Pelanggan eBay kami dan anda bermastautin di Perancis. Italia atau Sepanyol, perjanjian anda juga bersama dengan eBay Services S.à r.l, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg bagi perkhidmatan tertentu.

Syarikat yang anda membuat perjanjian adalah pengawal data anda, dan bertanggungjawab untuk pengumpulan, penggunaan, penzahiran, penyimpanan dan perlindungan maklumat peribadi anda selaras dengan piawaian privasi global kami, notis privasi ini, dan juga mana-mana undang-undang negara berkenaan.

Pengawal data anda boleh memindahkan data kepada ahli-ahli keluarga korporat eBay Inc.yang telah menandatangani BCR kami, seperti yang dinyatakan dalam notis privasi ini.

Kami mungkin memproses dan menyimpan maklumat peribadi anda pada pelayan kami di Amerika Syarikat dan di tempat lain di dunia di mana pusat-pusat data kami berada.

Di mana kami mempunyai kewajipan undang-undang untuk berbuat sedemikian, kami telah melantik pegawai-pegawai perlindungan data (DPO) yang bertanggungjawab untuk program privasi bagi pengawal data masing-masing. Anda boleh menghubungi mana-mana DPO kami melalui

Maklumat Privasi penting Lain

Apabila anda berkongsi maklumat peribadi anda di laman atau aplikasi kami - apa yang berlaku?

Penguna lain mempunyai akses kepada maklumat yang anda berkongsi di eBay. Sebagai contoh, pengguna lain boleh melihat tawaran anda, pembelian, barangan untuk dijual, koleksi anda, penjual dan koleksi anda ikuti, kedai depan, maklumbalas, penilaian, ulasan produk dan komen yang berkaitan. Pengguna lain juga boleh melihat apa-apa maklumat yang anda pilih untuk berkongsi dalam profil anda atau koleksi anda.

Apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami, ID pengguna awam anda mungkin dipaparkan dan tersedia kepada orang awam dan berkaitan dengan semua akitiviti eBay awam anda. Notis-notis yang dihantar kepada pengguna lain tentang akitiviti yang mencurigakan dan notis pelanggaran pada laman web kami mungkin akan merujuk kepada ID pengguna awam anda dan item tertentu. Jika anda mengaitkan nama anda dengan ID pengguna anda, sesiapa yang anda telah menzahirkan nama anda kepada mingkin dapat mengenal pasti aktiviti-aktiviti eBay anda.

Untuk membantu melindungi privasi anda, kami membenarkan akses hanya terhad kepada pengguna kenalan lain, penghantaran dan maklumat kewangan yang perlu untuk memudahkan urus niaga anda dan pemungutan bayaran. Walau bagaimanapun, apabila pengguna yang terlibat dalam urus niaga, mereka mempunyai akses kepada nama masing-masing, ID pengguna, alamat e-mel dan kenalan lain dan maklumat penghantaran.

Tanggungjawab-tanggungjawab anda terhadap maklumat transaksi yang anda terima melalui eBay

Apabila anda berurus niaga dengan pengguna lain, kami membolehkan anda mendapatkan atau kami boleh menyediakan anda dengan maklumat peribadi yang daripada pengguna lain (seperti nama, akaun ID,alamat e-mel, butiran perhubungan, penghantaran dan alamat bil) untuk menyelesaikan urus niaga. secara asing daripada kami, anda adalah pengawal data tersebut dan kami menggalakkan anda untuk memberitahu pengguna-pengguna lain mengenai amalan privasi anda dan menghormati privasi mereka. Pada setiap masa, anda mesti mematuhi undang-undang privasi yang berkenaan, dan mesti memberi pengguna lain peluang untuk mengeluarkannya daripada pangkalan data anda dan memberi mereka peluang untuk untuk mengkaji semula maklumat yang telah anda kumpulkan mengenai mereka.

Anda boleh menggunakan maklumat peribadi yang anda mempunyai akses kepada hanya untuk tujuan urus niaga yang berkaitan dengan eBay, atau untuk perkhidmatan lain yang ditawarkan melalui eBay (seperti escrow, penghantaran, aduan penipuan, dan komunikasi ahli-kepada-ahli), dan untuk tujuan yang diizinkan dengan nyata oleh pengguna dimana maklumat tersebut berkaitan. Dengan menggunakan maklumat peribadi dari pengguna lain yang anda mempunyai akses kepada untuk sebarang tujuan lain merupakan satu pelanggaran Perjanjian Pengguna kami.

E-mel yang tidak diingini atau mengancam

Kami tidak bertolak ansur dengan penyalahgunaan Perkhidmatan kami. Anda tidak mempunyai kebenaran untuk menambah pengguna lain ke senarai mel anda (e-mel atau pos), memanggil, atau menghantar mesej teks kepadanya untuk tujuan komersial, walaupun pengguna ini membeli sesuatu dari anda, melainkan jika pengguna tersebut telah memberikan persetujuan jelas. Menghantar mesej e-mel dan teks yang tidak diingini atau mengancam adalah satu pelanggaran Perjanjian Pengguna kami. Untuk melaporkan spam berkaitan eBay atau e-mel spoof sila majukan e-mel tersebut ke spam@ebay.com atau spoof@ebay.com.

Alat-alat komunikasi

Kami boleh mengimbas mesej-mesej secara automatik dan menyemak untuk spam, virus, phising dan activiti bersifat jahat yang lain, kandungan yang haram atau dilarang atau pelanggaran-pelanggaran Perjanjian Pengguna, notis privasi ini ataupun dasar kami yang lain.

Privasi Kanak-kanak

Laman web kami adalah laman web khalayak umum dan tidak diniatkan untuk kanak-kanak. Kami tidak dengan sengaja mengumpul maklumat peribadi daripada pengguna yang dianggap sebagai kanak-kanak di bawah undang negara masing-masing.

Amalan-amalan Privasi Pihak Ketiga

Notis privasi ini hanya menangani penggunaan dan pengendalian kami terhadap maklumat peribadi yang kami kumpulkan daripada anda berhubung dengan pembekalan Perkhidmatan kami. Sekiranya anda menzahirkan maklumat anda kepada pihak ketiga, atau melawat laman web pihak ketiga melalui suatu pautan daripada Perkhidmatan kami, notis-notis dan amalan-amalan privasi mereka akan terpakai kepada sebarang maklumat peribadi yang anda bekalkan kepada mereka atau yang mereka kumpulkan daripada anda.

Kami tidak boleh menjamin keperibadian dan keselamatan maklumat peribadi anda apabila anda membekalkannya kepada pihak ketiga dan kami menggalakkan anda untuk mempertimbangkan dasar privasi dan keselamatan rakan dagang anda sebelum memasuki suatu transaksi dan memilih untuk berkongsi maklumat peribadi anda. Ini adalah benar walaupun pihak-pihak ketiga kepada mana anda menzahirkan maklumat peribadi adalah pembida-pembida, pembeli-pembeli atau penjual-penjual di laman web kami.

 

Contact Customer Service

If you have an additional question about this subject, email us at Customer Support.
If you would like to ask a question on another subject, please use the Contact Us page.


Contact us

Have a question? We can help.

 Contact us

Ask eBay members

Get help from other eBay members. Visit the Answer Centre to post a question.